Aplikimet dhe Regjistrimet ne Master 2016-2017


Aplikimet dhe Regjistrimet ne Master 2016-2017

11 Tetor – 14 Tetor: Aplikime prane Sekretarise se Universitetit Aldent.
17 Tetor:                  Shpallja e listave te aplikanteve fitues ne WEB Aldent dhe mjediset e Universitetit.
17 Tetor – 20 Tetor: Regjistrimi i Kandidateve Fitues.


Dokumentat per Regjistrim:

1. Fotokopje karte identiteti.
2. 2 Foto.
3. Deftetse e shkolles se mesme origjinale ose fotokopje e noterizuar dhe e firmosur prane drejtorise Arsimore te rrethit ku ka perfunduar shkollen e mesme.
4. Fotokopje e noterizuar e diplomes Bachelor dhe Listes se notave te universitetit.