Dokumentacioni per Diplomantet


Njoftohen te gjithe Studentet Dplomant te Universitetit Aldent se dueht te dorezojne prane sekretarise se Universitetit dokumentat e meposhteme:

  • Fotokopje e kartes se identitetit
  • Atesine
  •  2 Fotot per Diplomen

Universiteti Aldent iu urin Suksese ne Jete!