Informacion mbi Aplikimin e Raundit te Dyte per Maturantet


Informacion mbi Aplikimin e Raundit te Dyte per Maturantet
UDHËZIM
PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT TË APLIKIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK DHE PRIVAT (IAL)
Aplikimi on-line Raundi II do të realizohet nëpër DAR/ZA sipas planit kalendar të mëposhtëm:
Udhezim Raundi Kalendari Raundi