Kriteret e Studimit ne UAL!


Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, kriteret e pranimit të studentëve  për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të ciklit të dytë për vitin akademik 2016-2017 në Universitetin “Aldent”, të jenë si më poshtë:

Lexoni me shume rreth Kritereve