Njoftim nga MAS


Ne faqen e MAS eshte i shfaqur Njoftimi sipas te cilit S.T.A eshte kompania e vetme qe ka Marreveshje Bashkepunimi me MAS dhe ka te drejten e zhvillimit te testeve nderkombetare per gjuhen e huaj Angleze dhe Frenge, ne territorin Shqiptar, ne baze te Udhezimit 52, date 03/12/2016.